Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Thành

Địa chỉ: P. Xuân Thành-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3692919

E-Mail: mnxuanthanh.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuanthanh-songcau.phuyen.edu.vn